Asistans Reyanbochaj program la bay pou yon ti tan, yon pati nan benefis salè bay travayè ki kalifye e ki pap travay san se pa fòt pwòp yo. Li finanse sèlman pa anplwayè yo ki peye taks federal ak pewòl eta epi li pa koute anyen pou travayè ki resevwa benefis yo.

Ranpli yon Apèl

Yon anplwayè ki resevwa yon desizyon negatif gen dwa pou pwotèste kont detèminasyon sa pou patisipe nan yon odyans devan yon abit apèl. Apèl pou Anplwayè yo kapab ranpli sou entènèt nan CONNECT. Lè yo fin resevwa yon apèl, yon odyans pral planifye pou tout pati ki enterese pou adrese pwoblèm yo. Yo pral voye yon Avi Odyans pa lapos bay tout pati konsèné yo pou di yo lè odyans lan pral fè.

Depoze yon Repons

Kòm yon anplwayè, ou oblije pou reponn a tout dokiman ak fòm yo elektwonikman itilize Asistans Reyanbochaj reklamasyon sistèm Florid la, CONNECT, sòf si gen egzanpsyon. Li enpòtan anpil pou ou reponn nan yon fason apwopriye pou yo kapab byen jere taks reyanbochaj ou, chaj benefis yo ak pou anpeche Asistans Reyanbochaj fwod.

Enfòmasyon sou Taks

Jwenn plis enfòmasyon sou reyanbochaj taks lwa Florid la ak règ yo.

FAQ’s (Kesyon pi Souvan Mande)

Yon koleksyon pou kesyon pi souvan mande yo pou ede asiste ak gide anplwayè nan Asistans Reyanbochaj pwogram la.

Apliké pou
Bénéfis la

Si ou pèdi travay ou?

Si ou pap travay?

Kòmanse aplikasyon nan CONNECT


CONNECT Login -  CREOLE

Kesyon yo poze souvan

Ki Jan Pou Contakté Nou

Voye email ba ou agent nan Assistans chomaj la

Aide pou Assistans chomaj la
1-833-352-7759

Liy Dirèk Chomaj Apèl Odyans
1-800-732-8212

Line pou reporté fraud
1-833-352-7759 

Fwod nan Asistans Reyanbochaj se yon krim 3yèm degre. Chak ofans ka pini pa apeprè 5 ane prizon e jiska $5,000 amann.

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to the Department of Economic Opportunity.
OK
 
Cancel