A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

TERM

DEFINISYON

 A (Back to top)

Abitraj

Revizyon nan yon RA aplikasyon pou yon moun kap fè reklamasyon pou yo rezoud nenpòt pwoblèm ki an kesyon oswa pou lè ap fè demann pou peman benefis yo.

Apèl Abit

Ofisye apèl odyans la ki pral deside sou pwoblem ki te prezante sou apèl la.

Moun ki ap fè apèl

Pati ki depoze yon apèl kont yon detèminasyon ak / oswa yon desizyon negatif.

Kont Moun Apèl la ye

Lòt pati a ki patisipe nan yon apèl sou yon detèminasyon ak / oswa yon desizyon
 B (Back to top)

Balans

Kantite lajan ki rete peyab sou yon reklamasyon.

Baz peryòd

Salè ki kouvri touche pandan yon peryòd de tan. Salè yo itilize pou detèmine si yon moun kap fè reklamasyon kalifye pou monetè asistans reyanbochaj epi pou kantite lajan ke yon moun dwe resevwa. Konpoze de premye 4 nan 5 dènye trimès kalandriye konplete anvan Dat Ane Benefis la Kòmanse a.

Ane Benefis kòmanse (BYB)

Efektif (kòmanse) dat pou yon nouvo Asistans Reyanbochaj Reklamasyon. Dimanch pou semèn la ke moun kap fè reklamasyon an te depoze nouvo reklamasyon lan Si moun kap fè reklamasyon an te gen yon reklamasyon anvan sa ki fini pandan semèn lan oswa si trimès kalandriye a chanje pandan semèn lan, dat efektif la kapab gen yon lòt dat pase dimanch.

Ane Benefis Fini (BYE)

Fen dat nan yon Asistans Reyanbochaj Reklamasyon. Li toujou yon ane apati de dat ane Benefis Kòmanse mwens 1 jou. Egzanp: Yon reklamasyon efikas 3 Fevriye, 2013 ap gen yon fen dat nan 2 Fevriye, 2014.

 (Back to top)

Reklamasyon ID

Yon nimewo idantifikasyon inik asiyen nan chak nouvo reklamasyon ki kreye pou yon moun kap fè reklamasyon.

Moun kap fè Reklamasyon

Nenpòt moun ki ap chèche Asistans Reyanbochaj nan Eta Florid la.

Moun kap fè Reklamasyon ID

Yon nimewo idantifikasyon inik asiyen pou moun kap fè reklamasyon. Sa mete ansanm dosye pou moun kap fè reklamasyon an ak benefis reklamasyon dosye li sou tout pwogram e reklamasyon yo ki nan sistèm lan.

Salè Konbine pou yon Reklamasyon (CWC)

Yon reklamasyon ki depoze pa yon moun kap fè reklamasyon ki genyen salè kouvri anba lalwa konpansasyon chomaj la nan plis ke yon eta e ki depoze yon reklamasyon anba aranjman sa a.

Reklamasyon ki ap Kontinye

Apre reklamasyon inisyal la detèmine elijib pou Asistans Reyanbochaj, tout lòt reklamasyon ki fèt pral konsidere kòm reklamasyon ki ap kontinye.

 (Back to top)

Kat Debi

Asistans Reyanbochaj Florid Kat Debi. Yo bay a moun kap fè reklamasyon yo ki chwazi metòd peman sa. Peman benefis yo nan chak semèn transfere sou kat sa a pou moun kap fè reklamasyon an ka itilize.

Diskalifye

Moun kap fè reklamasyon an resevwa yon detèminasyon / desizyon ki di li pa elijib pou benefis.

 (Back to top)

EAN

Nimewo Anplwayè Idantifikasyon - Nimewo pou Kont Taks Reyanbochaj.  

Salè Inyore

Si pou yon moun kap fè reklamasyon salè brit li pandan yon semèn mwens pase chak semèn benefis kantite lajan yo (WBA), kantite lajan salè inyore a (8 x Federal salè minimòm) pral soustrè nan salè yo epi rès la a pral dedui nan WBA pou detèmine kantite lajan peyab bay moun kap fè reklamasyon an.

Egzanp 1: WBA pou moun kap fè reklamasyon an se $100, moun kap fè reklamasyon salè brit yo se $100. Pa gen peman ka pral fè pou moun kap fè reklamasyon an.


Egzanp 2: WBA pou moun kap fè reklamasyon an se $100, moun kap fè reklamasyon sale. brit yo se $98. Salè inyore $58 pral dedui nan $98, $40 ap rete pou dedui nan WBA pou moun kap fè reklamasyon an. Yon peman pou $60 pral fè pou moun kap fè reklamasyon an.

Pwogram Revizyon Kalifikasyon (ERP)

Yon revizyon an pwofondè sou repons yo nan yon kesyonè (UCB-231) ke yo te voye bay moun kap fè reklamasyon sa yo ki te seleksyone pou yo kapab detèmine si kalifikasyon yo ap kontinye pou resevwa benefis chomaj.

Ki Kalifye

Moun kap fè reklamasyon an satisfè kalifikasyon nan monetè pou ka etabli yon reklamasyon. Pou kapab kalifye pou benefis nan monetè, ou te dwe touche salè nan 2 oswa plis trimès kalandriye nan baz peryòd la, total salè ou yo nan baz peryòd la dwe egal oswa plis pase youn avèk mwatye (1 ½) miltipliye pa salè ki pi wo nan trimès yo epi total salè ke ou te fè nan trimès ou kalifye yo dwe egal oswa pi wo pase $ 3400.

Nimewo Kont Anplwayè

Nimewo Taks Kont Chomaj ke Eta Florid la bay Anplwayè yo e ki diferan de FEIN lan.

(Back to top)

Plen Tan

Moun kap fè reklamasyon yo konsidere pa anplwayè yo kom plen tan anplwaye si orè travay yo depase 32 èdtan chak semen.

 (Back to top)

Ofisye odyans

Abit Apèl  / Espesyal Depite asiyen pou pwograme ak fè yon odyans.

Salè Trimès Segondè

Nan Peryòd Debaz pou yon moun kap fè reklamasyon total salè ki nan chak trimès yo konpare pou detèmine ki trimès ki gen salè ki pi wo. 'Segondè    Trimès' salè yo ap miltipliye pa 1.5 epi si toal salè yo ki nan peryòd debaz la pa egal oswa depase kantite lajan sa a, moun kap fè reklamasyon an pa pral kalifye pou yon reklamasyon.

 (Back to top)

Inelijib

Detèminasyon monetè a te bay, pa gen demann salè ki eksepsyonèl epi Moun kap fè reklamasyon an pa satisfè kondisyon monetè yo pou etabli yon reklamasyon. Ou pa pral kalifye nan monetè pou benefis si ou pa te touche salè nan de oubyen plis trimès kalandriye nan peryòd debaz la, Salè Total baz peryòd yo mwens pase yon sèl ak yon mwatye (1 ½) fwa salè segondè trimès ou yo oswa Salè Total yo ou te touche nan trimès ki kalifye yo nan reklamasyon ou lan yo pa egal oswa pa pi wo pase $3400.  uartos calificados de su reclamación no son iguales o superiores a $3400.

Reklamasyon Inisyal

Premye fwa yon moun kap fè reklamasyon aplike pou yon Asistans Reyanbochaj benefis.

Entèraktif Vwa Repons (IVR)

Pèmèt moun kap fè reklamasyon yo kominike avèk Asistans Reyanbochaj animatè sistèm la atravè yon klavye telefòn, apre sa yo kapab mande pwòp enfòmasyon yo lè yo swiv IVR dyalòg la.

 (Back to top)

Maksimòm Kantite Lajan Benefis (MBA)

MBA se pi fò kantite lajan pou benefis yon moun kap fè reklamasyon kalifye pou resevwa sou yon reklamasyon regilye.

 (Back to top)

Sou-Rele

Moun kap fè reklamasyon gen yon istwa nan travay sou yon baz "sou rele", nan ki yo aksepte yon kontra vèbal oswa ekri pou yo travay varyab èdtan jan sa nesesè.

(Back to top)

Eta ki ap Peye

Eta a ki ap peye benefis reyanbochaj ba yon moun kap fè reklamasyon. Yon reklamasyon ka sèlman etabli kont yon eta si moun kap fè reklamasyon an te gen travay pandan peryòd debaz nan eta sa a.

Pansyon

Yon sòm lajan peye regilyèman kòm yon benefis pou pran retrèt.

Pwomèt Dat Anplwa

Moun kap fè reklamasyon an bay yon dat (ki dwe nan lespas de sis semèn) pou kòmanse travay ak yon anplwayè.

 (Back to top)
 RECONNECT  

Nouvo sistèm ki te lanse 15 Oktòb, 2013 pou kalkile, swiv , ak distribye benefis Asistans Reyanbochaj pou Floridyen yo.

Relouvri Reklamasyon

Aksyon pou relouvri yon reklamasyon inaktif. Yon aplikasyon dwe ranpli epi si moun kap fè reklamasyon an te gen travay depi aprè denye tan li te fè demann pou benefis yo, dwe bay enfòmasyon pou travay sa.

Asirans Rezonab / Anplwaye Lekòl

Yon asirans vèbal oswa ekri ke yon anplwaye ki ap travay nan yon lekòl dwe retounen nan travay lè vakans lekòl la fini.

Asistans Reyanbochaj (RA)

Yon benefis pou Floridyen ki te pèdi travay yo san se pa fòt pwòp yo, ki kapab ak disponib pou travay, epi ki aktivman ap chèche travay.

Asistans Reyanbochaj Apèl Komisyon (RAAC)

Dezyèm nivo nan pwosesis apèl ki gen dwa deside sou koreksyon nan desizyon apèl la.

Manyèl Asistans Reyanbochaj

Manyèl pou moun kap fè reklamasyon ki bay detay sou dwa ak responsablite ki gen rapò ak Asistans Reyanbochaj.

Reminerasyon

Peman oswa konpansasyon resevwa pou sèvis oswa travay.

Demann pou Rekonsiderasyon

Yon demann pou yon desizyon kapab fini oswa ranvèse akòz genyen nouvo enfòmasyon ki disponib.

Demann pou Peman Benefis yo (RBP)

Konplete yon fòm pou reklamasyon kontinye pou kapab fè demann peman pou semèn ki an kesyon an. Moun kap fè reklamasyon an dwe satisfè tout kritè kalifikasyon monetè ak non-monetè yo pou yo kapab fè yon peman.

Dat pou Retounen Travay (RTW)

Dat ke yon anplwaye pwograme pou li retounen nan travay avèk yon ansyen anplwayè oswa kòmanse travay ak yon nouvo anplwayè.

 (Back to top)

Prestasyon

Peman prestasyon se konpansasyon pou pèt de travay. Li kap peye baze sou konbyen tan nan sèvis avèk yon anplwayè. Se yon kesyon an akò ant yon anplwayè ak yon anplwaye. Peman prestasyon yo bay yon moun pou kèlkeswa rezon an pral afekte kalifikasyon pou yon moun kap fè reklamasyon pou benefis.

Tan-Kout Konpansasyon (STC) Anplwayè

Anplwayè ak yon plan an efè pou yon Tan-Kout Konpansasyon.

SIDES - Sistèm Eta Enfòmasyon Done Echanj

Yon pwogram nasyonal rekoni ki pèmèt anplwayè yo nan tout peyi a pou reponn bay eta asirans chomaj la (UI) pou demann enfòmasyon. Zouti elektwonik sa a bay yon metòd ki pi fasil ak pi senp pou soumèt repons yo pou separasyon enfòmasyon ak salè verifikasyon.

Yon Sèl Pwopriyeter

Yon sèl propriyeter se yon moun ki posede yon biznis ki pa enkòpore se ki pou tèt li. Tout pwofi ak tout pèt akimile yo pou mèt biznis la epi revni ki soti nan biznis la ki rapòte bay IRS dwe kòm revni pèsonèl e takse kòmsadwa.

 T (Back to top)

Twazyèm-Pati Ajan

Yon moun oswa antite biznis ki reprezante yon anplwayè nan biznis pou fè taks, ranbousab, oswa apèl sou non anplwayè a.

Twazyèm-Pati Reprezantan

Yon moun oswa antite biznis ki reprezante yon moun kap fè reklamasyon nan biznis pou fè taks, ranbousab, oswa apèl sou non yon moun kap fè reklamasyon.

Pwogram Offset Trezò (TOP)

Pwogram federal ki dedwi peman anplis ki soti nan ranbousman taks sou revni de moun kap fè reklamasyon.

 (Back to top)

UCB-412

Avi yo distribye bay yon Peryòd Debaz oswa yon separe anplwayè pou kapab fè anplwayè a konnen ke yon reklamasyon te depoze ki ka gen enpak sou pousantaj taks li yo. Anplwayè yo gen 20 jou pou reponn a avi sa a. Si yo pa reponn sa vle di ke kont yo pral chaje menm si  moun kap fè reklamasyon an diskalifye ki baze sou separasyon de anplwayè sa a ki ta nòmalman pèmèt kont lan pa te chaje.

Depoze Apèl ki pa alè

Yon apèl ki depoze apre tan pou ranpli yon apèl pou yon negatif detèminasyon oswa desizyon.

 (Back to top)

Salè nan Alaplas de Avi

Salè yo peye olye de yon avi pou revokasyon oswa dechaje. Lè yon anplwayè teminè yon travayè, olye pou pèmèt yon moun travay yon avi, anplwayè a pral bay salè pou peryòd avi sa.

Semèn Datant (WW)

Semèn Datant (WW) se trè premye semèn nan RA Pwogram la te reklame, ki pa gen okenn salè oswa, salè yo mwens pase chak semèn benefis kantite lajan yo (WBA), ke benefis yo pa pral peye. Gen yon sèl semèn ki pa peyab kòm yon Semèn Datant pou chak reklamasyon depoze nan menm ane benefis yo.

Kantite Lajan Benefis pou Chak Semèn (WBA)

Maksimòm kantite lajan yon moun kap fè reklamasyon kalifye pou resevwa chak semèn anvan okenn dediksyon yo te pran.

Rechèch Travay Obligatwa

Kantite de djòb kontak ke yon moun kap fè reklamasyon dwe fè chak semèn pou yo ka kalifye pou resevwa benefis nan yon semèn chomaj. Kantite yo detèmine pa konbyen moun ki nan konte a kote moun kap fè reklamasyon an abite. 

Konpansasyon Travayè

Konpansasyon Travayè se yon asirans gouvènman-obligatwa ki bay benefis a anplwaye ki kouvri yo ak depandan yo si anplwaye a ap soufri aksidan maladi, oswa lanmò ki gen rapò ak travay la.

 An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to Florida Commerce.
OK
 
Cancel