2019

30 Septanm, 2019


Pwogram Asistans Reyanplwa lanse nouvèl amelyorasyon nan sistèm Repons Vokal entèaktif la [(IVR) akwonim an Anglè] ak yon nouvo kanal sèvis endepandan, Sèvis Vityèl Asistans Reyanplwa, pou ede sitwayen Florid yo pi byen jere reklamasyon Asistans Reyanplwa yo.
Nouvèl Amelyorasyon nan IVR yo enkli:

  • Posibilite pou mete-ajou nimewo telefòn kontak
  • Chanje metòd korespondans
  • Chanje metòd peman soti nan depo dirèk a kat debit
  • Chanje seleksyon dediksyon taks
  • Mete-ajou PIN CONNECT
  • Resevwa enfòmasyon detaye sou reklamasyon ki enkli estati peman, detèminasyon, enfòmasyon sou apèl, elatriye.
Sèvis Vityèl Asistans Reyanplwa a te kreye pou entegrasyon dispozitif elektwonik pòtab san tèt chaje pou w ka jwenn enfòmasyon miz-ajou sou reklamasyon ak kapasite pou fè chanjman ki nan lis anba amelyorasyon IVR yo. Ou ka gen aksè a sèvis vityèl RA a nan https://visualivr.connect.myflorida.com.

2018

15 Oktòb, 2018

Sant Apèl tefonik pou Asistans Reyanplwa ap pwolonje lè ouvrab yo pou Ede avèk Reklamasyon  Asistans Dezas yo

Avèk gwo kantite Floridyen ki pap travay akòz Siklòn Michael, Ajans lan anonse ke yap pwolonje lè operasyon yo tanporèman pou yo ka akomode reklamasyon pou Asistans Chomaj Dezas (DUA) yo. Apati 20 Oktòb, liy telefòn DUA a pral opere nan lè pwolonje ant 8:00 AM pou rive 3:00 PM, Samdi ak Dimanch.

Pwogram DUA a ap ede biznis ak rezidan ki pèdi travay yo oswa ki te kanpe travay akoz Siklòn Michael. Pou aplike pou DUA, ale nan www.floridajobs.org oswa rele Liy pou Asistans Chomaj Dezas la nan 1-800-385-3920.

2016

4 Novanm, 2016

Nan 3 Novanm, 2016, Manatee, Taylor ak Wakulla konte sa yo te ajoute sou Nimewo pou FEMA Dezas Rekiperasyon 4280 - (DUA) - pou Siklòn Hermine. Tanpri gade anba la pou plis lòt konte sa ki montre an wouj yo.

FEMA Dezas Rekiperasyon Nimewo 4280-DR

Siklòn Hermine

Dat Deklarasyon Dezas la: 09/28/16

Dènye dat pou aplike pou asistans: 10/31/2016 - Citrus, Dixie, Hernando, Hillsborough, Leon, Levy, Pasco, ak Pinellas konte yo.

Dènye dat pou aplike pou asistans: 12/5/16 - Manatee, Taylor ak Wakulla konte yo.

Dat dezas la: 08/31/2016 - 09/11/2016

 

28 Oktòb, 2016

Nan 28 Oktòb, 2016, Nassau ak Seminole konte sa yo te ajoute sou Nimewo pou FEMA Dezas Rekiperasyon 4283 - (DUA) - pou Siklòn Matye a.

Dènye dat pou aplike pou asistans: 28 Novanm, 2016

Dat dezas la: 3 Oktòb, 2016

 

27 Oktòb, 2016

Mizajou pou Dezas Asistans Chomaj

Nan 24 Oktòb 2016, yo te ajoute Duval konte sou Nimewo pou FEMA Dezas Rekiperasyon 4283 - (DUA) - pou Siklòn Matye a.

Dènye dat pou aplike pou asistans: 23 Novanm, 2016

Dat dezas la: 3 Oktòb, 2016

Nan 20 Oktòb, 2016, Brevard ak Indian River konte sa yo te ajoute sou Nimewo pou FEMA Dezas Rekiperasyon 4283 - (DUA) - pou Siklòn Matye a.

Dènye dat pou aplike pou asistans: 21 Novanm, 2016

Dat dezas la: 3 Oktòb, 2016

Nan 8 Oktòb, 2016, Prezidan Obama te siyen Federal Asistans Deklarasyon Dezas la pou konte sa yo: Flagler, St John, Volusia, ak Putnam.

FEMA Dezas Rekiperasyon Nimewo - 4283 –DR

Siklòn Matye

Dat Deklarasyon Dezas la: 8 Oktòb, 2016
Dènye dat pou aplike pou asistans: 18 Novanm, 2016

Dat Dezas la: 3 Oktòb, 2016

 

30 Septanm, 2016  

Mizajou pou Asistans Dezas Chomaj la

Nan 28 Sèptanm, 2016, Prezidan Obama te siyen Federal Asistans Deklarasyon  Dezas la pou konte sa yo: Citrus, Dixie, Hernando, Hillsborough, Leon, Levy, Pasco, ak Pinellas.

FEMA Dezas Rekiperasyon Nimewo - 4280-DR

Siklòn Hermine

Dat Deklarasyon Dezas la: 09/28/16

Dènye dat pou aplike pou asistans: 10/31/2016

Dat Dezas la: 08/31/2016 – 09/11/2016 

Pou fè yon reklamasyon pou DUA, moun kap fè reklamasyon yo kounye a gen opsyon pou yo ranpli sou entènèt nan https://connect.myflorida.com/Claimant/Core/Login.ASPX, oswa rele 1-800-681-8102 pou asistans pou ranpli yon reklamasyon. Orè operasyon yo se 8:00 a.m. jiska 5:00 P.M. EST, Lendi jiska Vandredi.

 

 

 

 

 

 

 

Aplike pou Benefis

CONNECT

Ant plizyè travay?

Pap Travay?

Kòmanse aplikasyon w lan nan CONNECT.

CONNECT Login -  CREOLE

Kesyon yo poze souvan

 Ki Jan Pou Contakté Nou

Sant Èd Asistans Reyanplwa

Pou Endividyèl: Liy Dirèk Asistans Reyanplwa
1-833-352-7759

Pou Anplwayè yo: Sant Selilè Sèvis Kliyan DEO pou Anplwayè
1-833-352-7759

Rapòte Fwòd oswa Vòl Idantite

LIY DIRÈK FROD
1-833-352-7759 

Fwod nan zafè Asistans Reyanplwa se yon krim 3yèm degre. Chak ofans ka jwenn pinisyon jiska 5 ane nan prizon ak jiska $5,000 amann.

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to the Department of Economic Opportunity.
OK
 
Cancel