Entwodiksyon

Paj videyo enfòmasyon an te kreye pou reponn a kesyon kouran epi pou kouvri enfòmasyon sou pwosedi ki nan tout domèn pwogram Asistans Reyanplwa (RA) a. 

Premye Etap: Aplike pou Benefis ak Rapòte Enfòmasyon sou Anplwa ou


Èske ou gen kesyon sou kòman pou depoze yon reklamasyon? Gade videyo sa a sou kòman pou Aplike pou Benefis yo ak  jwenn repons a kesyon w yo jodi a.

Videyo sa a pral eksplike:

 • Kiyès ki ka fè demann pou benefis RA
 • Kilè pou aplike pou benefis yo
 • Ki enfòmasyon ki nesesè pou aplike pou benefis yo
 
                       
4:20 [cc]


Lè w ap plen aplikasyon ou pou benefis yo, li enpòtan pou rapòte kòrèkteman tout istwa travay ou. Videyo sa a sou kòman pou Rapòte enfòmasyon sou Anplwa ou ap founi w enfòmasyon ki itil.

 

Videyo sa a pral eksplike:
 • Peryòd anplwa ki sipoze kouvri
 • Enfòmasyon kòdone ki nesesè pou chak anplayè
 • Konsèy sou fason pou byen rapòte enfòmasyon w yo
 
                                   
4:03 [cc]

Dezyèm Etap: Aprè ou Fin depoze Reklamasyon w lan

Ou fin depoze yon aplikasyon pou benefis, men ou pa fin sèten kisa pou w fè aprè sa. Gade videyo Aprè ou Fin Depoze Reklamansyon w lan, pou aprann kisa pou w fè annaprè.

 

Videyo sa a pral eksplike:

 • Kòman pou tcheke bwat resepsyon Reconnect ou a pou enfòmasyon enpòtan
 • Bay eksplikasyon sou avi Detèminasyon Monetè
 • Kòman pou anrejistre sou Employflorida.com
 • Kòman pou byen dokimante done sou rechèch travay ou yo


            4:12 [cc] 

Twazyèm Etap: Fè Demann pou Peman Benefis


Pandan ke ou nan pwogram RA a, ou pral oblije fè demann pou peman benefis yo atravè Reconnect chak de (2) semèn.

 

Videyo sa a pral eksplike:

 • Kilè ak ki kote pou fè demann pou peman benefis yo
 • Enstriksyon detaye sou kòman pou antre done rechèch travay yo
 • Kòman pou rapòte anplwa ak salè     
 

            4:23 [cc]

Katriyèm Etap: Pwosesis pou Desizyon

Pifò nan reklamasyon yo ap gen pou pase nan Pwosesis pou Desizyon. Gade videyo sa a pou w ka aprann sak pase nan Pwosesis pou Desizyon an.


Videyo sa a pral eksplike:

 • Pou kisa yap revize reklamasyon an
 • Kòman pou konplete fòm ankèt fè reyèl yo
 • Konprann lèt detèminasyon an

 

 

                        4:55 [cc]

 

Pwosesis Dapèl

Yo detèmine ke ou pa kalifye pou benefis yo, men ou pa dakò.  Gade videyo sa a sou Pwosesis Dapèl yo pou aprann kisa pou w fè annaprè.

Videyo sa a pral eksplike:

 • Delè pou depoze yon apèl alè
 • Kisa pou w fè aprè w fin depoze yon apèl
 • Kòman pou w byen prepare pou yon odyans dapèl        


            4:52 [cc] 

Peman Anplis

Lwa sou Asistans Reyanplwa kapab konplèks. Li enpòtan pou swiv bon pwosedi yo pou asire peman benefis ou yo korèk pou reklamasyon w lan epi pou ka anpeche fwod. Videyo nou an sou Peman anplis ak Fwod ap asire ke ou rete sou bon kote lalwa.

 

Videyo sa a pral eksplike:

 • Kòz kouran pou peman anplis
 • Ki sa peman anplis fwod ye?
 • Kòman pou ranbouse yon peman anplis
 • Konsèy pou anpeche peman anplis ak fwod


            4:29 [cc] 

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to Florida Commerce.
OK
 
Cancel