Creole Identity Theft Image

Asistans Reyanbochaj Vòl Idantite

Vòl Idantite ogmante nan tou de sektè yo prive ak piblik la. Vòl Idantite rive lè yon moun sèvi ak enfòmasyon yon lòt moun pou li kapab pran idantite li. Vòl Idantite ka gen ladan salè ak enfòmasyon travay oubyen kat kredi ak fwod pa lapòs. Nan ka Benefis Asistans Reyanbochaj, li ka vle di itilize enfòmasyon yon lòt moun tankou non, Nimewo Sekirite Sosyal ak enfòmasyon sou travay li.

 

Vòl Idantite souvan dekouvri lè:

• Viktim lan eseye ranpli yon reklamasyon Asistans Reyanbochaj epi yon lòt te deja egziste pou li.

• Viktim lan resevwa yon deklarasyon ki soti nan IRS pou benefis li te resevwa (Fòm 1099G) nan pwogram Asistans Reyanbochaj la.

• Taks federal viktim lan oswa taks sou revni eta a entèsepte.

• Yo te notifye Anplwayè viktim lan ke yon reklamasyon pou benefis te ranpli pandan viktim lan ap travay la.

• Demann pou enfòmasyon nan Asistans Reyanbouchaj Chomaj.

• Lèt soti nan IRS ki di ou pa te rapòte tout benefis ou sipoze te resevwa yo.

Rapòte Vòl Idantite pou Asistans Reyanbochaj Chomaj

Si ou ta kwè ou se yon viktim sou vòl idantite Asistans Reyanbochaj, li enpòtan pou ou rapòte sa imedyatman epi ou ta bezwen pran plis aksyon pou ou anpeche yo pa ilize enfòmasyon ou ankò.Si ou se yon anplwayè epi ou gen yon anplwaye ki viktim nan vòl idantite Asistans Reyanbochaj, tanpri rele 1-833-352-7759.

Resous

  • Fòm pou Afidavi ki ateste Falsifikatè
  • Fòm pou ka sispann Demann pou Kredi

identity-theft-prevention Creole     identity-theft-tips CreoleAplike pou Benefis

CONNECT

Ant plizyè travay?

Pap Travay?

Kòmanse aplikasyon w lan nan CONNECT.

CONNECT Login -  CREOLE

Kesyon yo poze souvan

 Ki Jan Pou Contakté Nou

Sant Èd Asistans Reyanplwa

Pou Endividyèl: Liy Dirèk Asistans Reyanplwa
1-833-352-7759

Pou Anplwayè yo: Sant Selilè Sèvis Kliyan DEO pou Anplwayè
1-833-352-7759

Rapòte Fwòd oswa Vòl Idantite

LIY DIRÈK FROD
1-833-352-7759 

Fwod nan zafè Asistans Reyanplwa se yon krim 3yèm degre. Chak ofans ka jwenn pinisyon jiska 5 ane nan prizon ak jiska $5,000 amann.

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to Florida Commerce.
OK
 
Cancel