Eske Ou Gen Kesyon?

Tanpri vizite paj Kesyon yo poze souvan yo. Ou kapab jwenn repons kesyon ou yo pi vit oswa jwenn tout enfòmasyon ou bezwen yo sou sit entènèt la.

Kontakte Nou Pa Imel

Soumèt kesyon ak kòmantè ou yo nan Asistans Reyanbochaj Imèl Fòm kontak la. Yo pral reponn tout kesyon ou té voye pa imel yo pi vit ke posib.

Kontakte Nou dirèkteman nan 1-833-352-7759

Lè ou konekte ak Sistèm telefòn otomatik nou an li pral bay ou anpil opsyon bagay ou ka fè pou kò ou. Si ou gen bezwen plis asistans, ou ka chwazi pou ou transfere nan liy dirèk Asistans Reyanbochaj la pou ka pale ak yon Reprezantan ki nan Sant Kontak la.

Repons Vokal Enteraktif RA (IVR):

 • Jwenn enfòmasyon 24 sous 24, 7 jou sou 7
 • Koute mesaj enpòtan sou pwogram yo
 • Koute enfòmasyon detaye sou reklamasyon ki enkli; estati peman, detèminasyon ak apèl
 • Chanje preferans korespondans, metòd peman ak opsyon dediksyon taks
 • Mete-ajou PIN Reconnect
 • Sèvis Vityèl Asistans Reyanplwa: Tout sa ki anwo a nan yon fòma vizyèl ki fèt pou
  aparèy elektwonik pòtab ou yo. Ou ka jwenn akè a sèvis Vityèl la isit la

Asistans Reyanbochaj liy dirèk la:

 • Anplwayé yo la Lendi jiska Vandredi de 8:00 AM jiska 6:30 PM ET
 • Si ou bezwen enfòmasyon sou ki jan ou ka fè yon aplikasyon pou Asistans Reyanbochaj la
 • Si ou bezwen poze kesyon sou ki jan ou ka fè reklamasyon pou peman benefis ou a
 • Pou ka jwenn detay enfòmasyon sou kont ou a
 • Pou tout lot kesyon ou ka genyen

Notifikasyon proaktif:

Pwogram Asistans Reyanplwa ofri notifikasyon proaktif pou founi w enfòmasyon enpòtan sou reklamasyon w lan.

 • Ou ka resevwa dènye enfòmasyon sou reklamasyon RA w la atravè apèl telefonik, tèks (SMS) oswa imèl
 • Notifikasyon yo ap enkli; demann pou enfòmasyon, rapèl pou konplete anrejistreman “Workforce”, avi sou pwosesis peman ak detèminasyon ki pran, elatriye
 • Anrejistre lè w ap ranpli aplikasyon w lan sou Reconnect oswa lè w chwazi paramèt notifikasyon yo sou paj enfòmasyon Gade ak Menti Kont sou ReconnectPou Lòt Jan Ou Ka Kontakte Nou

Pou ka jwenn asistans ajan yo – Ou ka rele nimewo 1-833-352-7759 si ou se yon moun ki gen bezwen asistans pou fè reklamasyon yo sou entènèt akòz de rezon legal, si ou pa konnen travay sou òdinatè, si ou gen pwoblèm ak lang angle a, oswa si ou gen pwoblèm disabilite.

Asistans Reyanbochaj Liy dirèk pou Fwòd – Asistans Reyanbochaj Fwòd se yon krim de twazyèm degre ki ka fè ou pran anpil tan nan prizon.  Tanpri rapòte Asistans Reyanbochaj fwòd yo sou entènèt la oswa rapòte yo nan nimewo 1-833-352-7759.

Liy Kontak Pou Anplwaye yo– Pou asistans konsènan kont Reconnect anplwayè yo, pou reponn  a demann pou plis enfòmasyon, ak pwoblèm responsabilite, anplwayè yo ka rele nou nan nimewo 1-833-352-7759.

Dapre Lalwa Florid, imèl se dosye piblik. Si ou pa vle pou adrès imèl ou divilge nan repons pou yon demann dosye piblik, pa voye kourye elektwonik bay depatman an. Olye de sa, kontakte depatman an pa telefòn oswa alekri.

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to Florida Commerce.
OK
 
Cancel