Kreye oswa Jwenn Aksè sou Kont Asistans Reyanbplwa w la

Reklaman ki pat janm aplike pou benefis Asistans Reyanplwa (RA) nan Eta Florid, oswa ki pat janm antre nan kont Asistans Reyanplwa yo depi 1ye septanm 2021, dwe kreye yon nouvo kont koneksyon RA epi se pou yo ranpli yon pwosesis otantifikasyon milti-faktè pou yo ka jwenn aksè nan kont RA yo a ak depoze yon reklamasyon. Pou plis enfòmasyon ak yon apèsi etap-pa-etap sou pwosesis otantifikasyon milti-faktè a, tanpri al gade anba a.

Gid: Fason pou kreye oswa jwenn aksè nan kont Asistans Reyanplwa w la (RA)


Fè chanjman nan Pwosesis Koneksyon Kont Asistans Reyanplwa w la

Mete Ajou Imèl ou

Si w pa gen aksè ankò oswa ou bezwen chanje adrès imèl ou itilize pou konekte nan kont RA w la, mete ajou imèl ou a atravè Sant Asistans Reyanplwa a.  Pou plis enfòmasyon ak yon apèsi etap-pa-etap, tanpri al gade gid sou chanje imèl kont RA w la.

Gid: Kijan pou Chanje Imèl Kont Asistans Reyanplwa w la

Mete ajou Metòd Otantifikasyon Multi-Factor w la

Si w pa gen aksè ankò oswa ou bezwen chanje nimewo telefòn oswa app otantifikasyon ou te itilize pou konfigire kont RA w la, mete ajou nimewo telefòn ou an oswa seleksyon otantifikasyon w la atravè Sant Èd RA a.  Pou plis enfòmasyon ak yon apèsi etap-pa-etap tanpri al gade gid sou koman pou mete ajou metòd milti-faktè otantifikasyon RA w la.

Gid: Fason pou Mete Ajou Metòd Otantifikasyon Multi-Faktè Asistans Reyanplwa w la
IDme_Logo

 

Ede Verifye Idantite w ak ID.me

Si w nan pwosesis pou kreye Koneksyon Kont Asistans Reyanplwa w la epi w bezwen èd pou verifye idantite w ak ID.me, tanpri al gade gid ak videyo ki anba a. Si w bezwen plis èd, kontakte Sant Èd ID.me an.

Gid: Kiyès ki ID.me

Gid: Fason pou konfigire ak pwoteje kont ID.me w lan

Gid: Kesyon ki Poze pi Souvan sou Chomaj Eta a


RESOUS

Li pa nesesè pou itilize zanmi oswa manm fanmi pou sèvis entèprèt. FloridaCommerce bay asistans a moun ki pa pale anglè kòm lang prensipal yo e moun ki gen kapasite limite pou li, pale, ekri oswa konprann anglè. Nou bay asistans tou a moun ki gen lòt rezon ki fè yo pa kapab depoze yon reklamasyon. Pou pale ak yon ajan ki pale Kreyòl oubyen Panyòl oubyen pou itilize sèvis tradiksyon an, rele Sant kontak la nan: 1-833-FL-APPLY (1-833-352-7759).  Lendi jiska Vandredi de 8:00 AM jiska 6:30 PM EST.

Moun ki bezwen asistans pou depoze yon reklamasyon sou entènèt poutèt rezon legal, pa pa gen konesans òdinatè, baryè lang oubyen andikap kapab rele: 1-833-352-7759.

Translation Services   Services de traduction   Servicios de traducción   Servizi di traduzione   Übersetzungsdienst   Транслатион Сервицес   Prevoditeljske usluge   Sèvis tradiksyon   翻譯服務   翻译服务   翻訳サービス   Dịch vụ dịch thuật   خدمات الترجمة   خدمات ترجمه   Службы переводаAn equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to Florida Commerce.
OK
 
Cancel