Enfòmasyon sou Taks

Benefis yo se revni taksab. Ou ka chwazi pou yo kenbe 10% sou revni benefis yo pou chak semèn pou kouvri taks ou dwe peye bay IRS.

1099-G

1099-G a se taks fòm ke depatman an bay nan mwa janvye pou kapab ranpli taks ou. 1099-G bay an detay kantite lajan benefis yo te peye ou pandan yon ane espesifik epi nenpòt kantite lajan ke yo te kenbe pou peye IRS. Fòm sa disponib an 31 janvye pou ane taks anvan an.

49T

Fòm 49T se yon resi pou kantite lajan ou te peye bay Asistans Reyanbochaj pou Peman Anplis yo nan yon ane taks espesifik. Akòz pandemi COVID-19 la, yo pap distribye fòm 49T pou ane taks 2020 ak 2021. Nenpòt lajan w te ranbouse bay Depatman an nan chèk oswa kat kredi, ou ka kenbe prèv yo nan dosye w.


Sa kapab fè apre ou antre sou reklamasyon ou la anba " Gade ak Konsève Enfòmasyon Kont” epi chwazi "Metòd Peman ak taks Dediksyon Opsyon."

1099-G_InfoGraphic_cr
An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to the Department of Economic Opportunity.
OK
 
Cancel