Lwa sou Sekou, Sekirite Ekonomik, ak Èd Coronavirus (CARES) Act

Lwa sou Sekou, Sekirite Ekonomik, ak Èd Coronavirus, ke yo rele tou, CARES Act, te an vigè nan dat 27 mas 2020.  CARES Act te kreye pwogram Asistans Reyanplwa Federal sa yo:

  • Asistans pou Chomaj nan moman Pandemi (PUA)
  • Konpansasyon Ijans pou Chomaj nan moman Pandemi (PEUC)

Lwa CARES Act te kreye tou pwogram Asistans pou Reyanplwa siplemantè federal sa a:

  • Konpansasyon Federal pou Chomaj nan moman Pandemi (FPUC)

Nan dat 7 jen 2020, Benefis Pwolonje yo te deklanche pou premye fwa depi 2009. Benefis Pwolonje se yon pwogram federal ke eta a enplimante.  Benefis Pwolonje otorize jiska sis semèn benefis pou reklaman ki kalifye yo ki fin epwize benefis Asistans Reyanplwa yo pandan gwo peryòd chomaj la. Benefis Pwolonje yo te fini nan dat 7 novanm 2020, lè Florid te rive nan nivo rekiperasyon ekonomik li ki te deklanche fen pwogram  Benefis Pwolonje yo.

Nan mwa Out 2020, Prezidan an te pibliye yon memorandòm ki te otorize Ajans Federal pou Jesyon Ijans (FEMA) pou itilize Fon Sekou pou Katastwòf pou bay eta yo sibvansyon pou fè peman siplemantè pèd salè bay moun ki resevwa omwen $100 benefis Asistans Reyanplwa chak semèn ak moun ki pa tap travay akoz COVID-19. Yo refere benefis siplemantè federal sa yo kòm Asistans Pèd Salè (LWA). LWA te disponib pou reklaman ki kalifye yo pandan semèn chomaj ki te fini nan dat 1ye Out 2020, jiska semèn ki te fini nan dat 22 Out 2020. Lwa sou Asistans Kontinye pou Travayè ki nan Chomaj (“Lwa sou Asistans Kontinye”) te an vigè nan mwa Desanm 2020, ki te pwolonje. PUA, PEUC, ak FPUC. Lwa sou Asistans Kontinye te kreye tou pwogram Federal Konpansasyon Chomaj pou Moun ki gen Salè Melanje yo (MEUC).

Anfen, Lwa 2021 sou Plan Sekou Ameriken an (ARPA Act) te an vigè nan mwa mas 2021, ki te pwolonje benefis federal Asistans Reyanplwa (PUA, PEUC, FPUC, ak MEUC) jiska 6 septanm 2021.Lwa CARES Act te ofri pwogram benefis asirans chomaj sa yo:

 

Place holder content.

PUA

Asistans pou Chomaj nan moman Pandemi (PUA) 


Pwogram Asistans pou Chomaj nan moman Pandemi an (PUA) ofri jiska 86 semèn benefis Asistans Reyanplwa a moun ki te travayè endepandan, kontraktè endepandan, sèten anplwaye a bi non likratif ak travayè ki fè Gig, ansanm ak moun ki tap travay a tan pasyèl, oswa ki otreman pa tap kalifye pou benefis Asistans Reyanplwa eta  nòmal la daprè lwa eta a oswa lwa federal oswa PEUC. Floridyen yo ka elijib pou jiska $275 benefis chak semèn pou semèn ki kòmanse nan dat 2 fevriye 2020, jiska semèn ki fini nan dat 6 septanm 2021.

PEUC

Konpansasyon Ijans pou Chomaj nan moman Pandemi (PEUC)


Konpansasyon Ijans pou Chomaj nan moman Pandemi (PEUC) se yon pwogram Lwa CARES Act federal ke Depatman Opòtinite Ekonomik Florid (DEO) administre ki akòde jiska 53 semèn benefis chomaj siplemantè nan fen benefis Asistans Reyanplwa eta a. Atravè PEUC, Floridyen yo elijib pou jiska $275 benefis chak semèn ki te kòmanse nan dat 29 mas 2020, jiska semèn ki fini nan dat 6 septanm 2021.

Pou yon moun kapab aplike pou PEUC, li dwe satisfè kritè sa yo:

  • Balans reklamasyon Asistans Reyanplwa aktyèl la ekspire oswa fin epwize epi yo toujou pap travay.
  • Yo gen yon reklamasyon Asistans Reyanplwa ki ekspire aprè 1ye jiyè 2019.

EB

Benefis Pwolonje (EB)


Nan dat 7 jen 2020, Benefis Pwolonje yo te deklanche pou la premyè fwa an 2009. Benefis Pwolonje se yon pwogram federal eta a enplimante. Depatman Travay Etazini itilize sistèm metrik chomaj eta a pou detèmine kilè pwogram Benefis Pwolonje eta a pral kòmanse ak kilè lap fini. Daprè lalwa, Benefis Pwolonje yo vin disponib pou reklaman lè pousantaj chomaj asirans (IUR) 13 semèn eta a pi wo pase 5.0%. Benefis Pwolonje otorize jiska sis semèn benefis pou reklaman ki kalifye ki te fin itilize benefis Asistans Reyanplwa yo pandan gwo peryòd chomaj la. Benefis Pwolonje yo te fini nan dat 7 novanm 2020, lè Florid te travèse nivo rekiperasyon ekonomik ki te deklanche pwogram Benefis Pwolonje yo.

LWA

Asistans pou Pèdi Salè  (LWA)


Asistans Pèd Salè (LWA) se te yon pwogram federal ke yo te ofri eta yo atravè Ajans Federal Jesyon Ijans (FEMA).  Eta Florid te ofri Floridyen ki elijib yo ki te gen yon montan benefis chak semèn pi piti ke $100 nan yon  pwogram Reyanplwa Asistans eta a oswa Federal epi kote COVID-19 te deranje chomaj yo , yon lòt $300 pa semèn, pou semèn benefis ki kòmanse nan dat 1ye Out  2020, jiska semèn ki fini nan dat 28 out 2020.

FPUC

Konpansasyon Federal pou Chomaj nan moman Pandemi (FPUC)


Florid te sispann patisipasyon li nan pwogram Konpansasyon Federal pou Chomaj nan moman Pandemi (FPUC), peman siplemantè FPUC $300 pa semèn nan, ki te anvigè nan dat 26 jen 2021, nan kad inisyativ  pou 'Retounen Travay DEO.

Daprè FPUC, moun ki elijib yo te resevwa yon lòt $600 pa semèn pou semèn ki te kòmanse nan dat 29 mas 2020, jiska semèn ki te fini nan dat 25 jiyè 2020, ak $300 pa semèn pou semèn ki te kòmanse nan dat 26 jiyè 2020, jiska semèn ki te fini nan dat 26 jen 2021, anplis de Asistans Reyanplwa chak semèn nan oswa lòt benefis pwogram CARES Act.

FPUC peyab ansanm ak pwogram sa yo:

  • Moun kap kolekte benefis regilye pou Asistans Reyanbochaj Eta a
  • Moun kap resevwa Konpansasyon Ijans pou Chomaj  nan moman Pandemi (PEUC)
  • Moun kap resevwa Asistans pou Chomaj nan moman Pandemi (PUA)

MEUC

Konpansasyon Chomaj pou Moun ki gen Salè Melanje (MEUC)


Konpansasyon Chomaj pou Moun ki gen Salè Melanje (MEUC)  se yon pwogram federal finanse ki te ofri yon lòt $100 pa semèn pou moun ki kalifye yo, anplis de benefis yo tap resevwa pou semèn ki te kòmanse nan dat 2 janvye 2021, jiska semèn ki te fini nan dat 26 jen 2021.

  • Moun ki elijib pou MEUC tap resevwa omwen $5,000 nan revni nèt nan travay endepandan pou ane fiskal la anvan premye reklamasyon yo. 

Egzanpsyon Asistans Reyanplwa

Egzanpsyon Asistans Reyanplwa 


DEO te anile egzijans semèn datant lan pou reklaman yo pou semèn ki te kòmanse nan dat 15 mas 2020, jiska semèn ki fini nan dat 26 jen 2021. Gouvènè a te anile tou egzijans rechèch travay ak anrejistreman pou travay pou semèn ki te kòmanse nan dat 15 mas 2020, jiska semèn ki fini nan dat 29 me 2021.

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to the Department of Economic Opportunity.
OK
 
Cancel