MODIFIKASYON AK ENFÒMASYON EMPÒTAN

Fèt Jounen Memoryal la

  • FloridaCommerce ap fèmen Lendi, kap 27 me 2024, a lokazyon Fèt Jounen Memoryal la. Paske labank ap fèmen pou jou sa a, peman yo ka pran 2 a 3 jou ouvrab anplis pou yo monte sou kont labank ou. Depatman an ap relouvri Madi, 28, a 8:00 a.m.

Ekonomize Tan!VIVR_LoginScreen

  • Pwogram Asistans Reyanplwa a (RA) ap entwodwi Oto-Sèvis Reconnect pou ede w jwenn aksè fasil sou detay kont ou atravè nenpòt aparèy mobil san w pa janm bezwen pale ak yon ajan. Oto-sèvis sa ap pèmèt ou mete ajou PIN Reconnect ou, mete ajou nimewo telefòn kontak ou, chanje metòd korespondans ou oswa metòd peman ou, chanje opsyon pou yo retire taks epi resevwa enfòmasyon detaye sou reklamasyon an enkli estati peman, avi detèminasyon ki piblye, enfòmasyon sou apèl/kontestasyon ak mesaj sou pwogram RA.
  • Ale sou: https://visualivr-reconnect.commerce.fl.gov pou kòmanse jodi a!

Sant Èd Asistans Reyanplwa

  • FloridaCommerce te kreye Sant Èd Asistans Reyanplwa a—yon pòtay sou entènèt ki la pou reklaman yo ak patwon yo. Pòtay oto-asistans sa a kontinye ap mete ajou avek fonksyonalite siplimantè ki enkli; rapòtaj fwod oswa vòl idantite, telechaje dokiman, konteste detèminasyon monetè ak depoze demann pou apèl. Sant Èd la ofri resous tankou gid etap-pa-etap, kesyon ki poze pi souvan yo, ak videyo enfòmasyon. Sant Èd la disponib 24 sou 24. 

Peman Anplis

  • Si se pat fòt ou ki fè te resevwa peman anplis pou benefis Asistans Reyanplwa a ant premye Màs 2020 jiska 4 Septanm 2021, eta Florida pap voye ka peman anplis sa yo bay pyès ajans koleksyon pou asire ke reklaman yo pa gen pwoblèm ak kredi yo.   Epi tou, eta Florida pap pran pyès aksyon kont moun ki te resevwa peman anplis Asistans Reyanplwa yo ki pat fè nan magouy.
  • Anplis, eta Florida mete sou pye yon gid pou reklaman ki elijib yo ka konplete fòmilè  pou demann eliminasyon peman anplis ki soti nan gouvènman federal yo. Pou plis enfòmasyon , ale sou sit entènèt FloridaJobs.org/Overpayments
  • FloridaCommerce ankouraje tout reklaman pou yo kontwole and tcheke kont Asistans Reyanplwa yo pou yo ka okouran de modifikasyon sou kisa yo oblije fè nan kont Asistans Reyanplwa yo.

Enfòmasyon pou Reklaman


Aplike Pou Benefis

Asistans Benefis Reyanplwa, ki te rele Konpansasyon pou Chomaj; ou ka itilize Reconnect pou ranpli l sou entènèt.


Fè Demann pou Peman Benefis

Apre w fin aplike pou benefis, ou bezwen fè demann pou peman benefis nan Reconnect chak de (2) semen.
Pou reklame semèn ou yo, klike isit la pou konekte nan sistèm Reconnect la epi pou asire ke w swiv etap ki enkli nan gid etap-pa-etap la, klike isit la

Abitraj

Yo pral revize reklamasyon w lan pou zafè potansyèl tankou separasyon ak travay ou, disponiblite w, oswa kapasite pou travay; sa rele pwosesis pou desizyon.

Depoze yon apèl

Si gen yon desizyon ki pran pou refize peman benefis yo, ou ka mande pou yon odyans administratif ke yon abit apèl ap prezide.

Enfòmasyon sou taks

Benefis yo se revni ki taksab. Ou ka chwazi pou yo kenbe 10% sou revni chak semen yo pou kouvri taks ou sipoze peye bay IRS.

Fwòd ak Vòl Idantite

Fwod nan Asistans Reyanplwa se tout fo deklarasyon oswa lè w pa vle pataje yon fè reyèl, ki fèt entansyonèlman pou w ka jwenn oswa anpeche peman benefis ki kontrè ak dispozisyon ki nan lalwa.

Peman Anplis

Peman anplis ki pa refere bay yon ajans koleksyon kapab repeye bay depatman an swa pa chèk/(manda postal=money order) oswa kat kredi.  Peman anplis ki pa gen fwod kakap akoz yon oubli, malantandi, erè teknik, re-detèminasyon, jijman, desizyon apèl, òdonans RAAC, desizyon tribinal oswa lòt sikonstans atenyan.

Kesyon ki Poze pi Souvan

Yon koleksyon kesyon ki poze pi souvan pou ede ak gide w atravè pwogram Asistans Reyanplwa a.

Videyo Enfòmatif

Paj sa genyen videyo enfòmatif ki te kreye pou reponn kesyon kouran yo epi pou kouvri enfòmasyon sou pwosedi ki nan tout domèn pwogram Asistans Reyanplwa a.


RESOUS

Li pa nesesè pou itilize zanmi oswa manm fanmi pou sèvis entèprèt. FloridaCommerce bay asistans a moun ki pa pale anglè kòm lang prensipal yo e moun ki gen kapasite limite pou li, pale, ekri oswa konprann anglè. Nou bay asistans tou a moun ki gen lòt rezon ki fè yo pa kapab depoze yon reklamasyon. Pou pale ak yon ajan ki pale Kreyòl oubyen Panyòl oubyen pou itilize sèvis tradiksyon an, rele Sant kontak la nan: 1-833-FL-APPLY (1-833-352-7759).  Lendi jiska Vandredi de 8:00 AM jiska 6:30 PM EST.

Moun ki bezwen asistans pou depoze yon reklamasyon sou entènèt poutèt rezon legal, pa pa gen konesans òdinatè, baryè lang oubyen andikap kapab rele: 1-833-352-7759.

Translation Services   Services de traduction   Servicios de traducción   Servizi di traduzione   Übersetzungsdienst   Транслатион Сервицес   Prevoditeljske usluge   Sèvis tradiksyon   翻譯服務   翻译服务   翻訳サービス   Dịch vụ dịch thuật   خدمات الترجمة   خدمات ترجمه   Службы переводаAn equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to Florida Commerce.
OK
 
Cancel