REMAK: Kesyon soumèt nan fòm sa a konsènan reklamasyon Asistans Reyanbochaj, benefis, oswa apèl yo pap pral resevwa pa reprezantan Asistans Reyanbochaj. Pou fè yon reklamasyon, mande enfòmasyon sou benefis ou, oswa ranpli yon apèl, tanpri itilize resous yo nan lyen sa a:  http://racontactus.floridajobs.orgTanpri konsidere ilitilze fòm elektronik sa a pou ou fasilite tout lòt demann. Ou pa oblije bay non ou oswa esplike poukisa ou ap fè demann nan. Ou pa oblije fè yon demann nan ekri. Si ou gen nenpòt kesyon, tanpri kontakte Koòdinatè Dosye Piblik.

Remak: Chapit 119, Lwa Florid la di ou pa oblige bay onkenn infòmasyon: sepandan, si ou chwazi ou ou fè yon demann dosye piblik sou fòm sa a, tanpri bay omwen yon metòd de kontak.

Pou  ou ede nou bay ou yon repons ki pi bon, tanpri konsidere enfòmasyon an ki pral itil ou. Demann  ki trè laj ka pran plis tan  e li kapab koute chè pou moun  ki ap mande enfòmasyon an. Men, Depatman Opòtinite Ekonomik la angaje li pou li founi dosye yo byen rapid epi avèk anpil efikasite le sa posib.

Eske ou okouran de onkenn afè nan litigasyon ki gen rapò ak dosye ou ap mande a?

 

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to Florida Commerce.
OK
 
Cancel