AVI SOU RENONSYASYON RESPONSABILITE

Depatman Opòtinite Ekonomik (Department of Economic Opportunity) pa kontwole ni li pa garanti egzaktitid, enpòtans, rapidite oswa entegralite enfòmasyon eksteryè sa a. Metsouli, nenpòt lyen adisyonèl ki gen rapò avèk enfòmasyon patikilye sou sit sa a, pa nesesèman vle di ke Depatman Opòtinite Ekonomik la pataje pwennvi ki sou lyen sa yo, ni nonplis tou, sa pa vle di ke lyen sa yo reflete enpòtans enfòmasyon ki ladan yo, ni nonplis sa pa vle di ke Depatman an andose okenn pwennvi ki endike nan lyen sa yo, ni tou ke li andose pwodwi ak sèvis òganizasyon kap jere sèvè enfòmatik ki gen lyen an, bay yo.

Aksè lengwistik a pwogram federal ak pwogram ki jwenn asistans federal
Yon sant enfòmasyon, zouti ak asistans teknik ke Federal Interagency Working Group on Limited English Proficiency (Gwoup Travay ant plizyè ajans federal sou konpetans limite nan lang angle) jere.

Kat idantifikasyon pou lang
Kat yo gen enfòmasyon sa a ki make sou yo: "Make kaz sa a si ou li oswa si ou pale angle." Deklarasyon sa a ekri nan 38 lang.

Postè pou sèvis entèpretasyon
Postè sa a, make, "Atansyon Si ou pa pale angle, oswa si ou soud, si ou gen pwoblèm pou tande, oswa si ou gen pwoblèm pou wè, ou ka jwenn sèvis tradiksyon ak entèpretasyon gratis. Tanpri, mande pou yo ba w asistans." Enfòmasyon sa a ekri nan 22 lang.

Remake:  Règleman federal egzije ke Depatman Opòtinite Ekonomik ak moun kap resevwa asistans finansye federal li yo ofri sèvis tradiksyon ak entèpretasyon gratis.

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to Florida Commerce.
OK
 
Cancel