Pou w jwenn enfòmasyon sou règleman nou, tanpri li règleman Depatman Opòtinite Ekonomik la, Règleman sou Aksesibilite nan Pwogram ak sou Sèvis pou Moun ki gen andikap. Dokiman sa a bay tou asistans pou pran kontak pou moun ki gen pwoblèm pou tande ak pou pale.

Anplwaye, moun kap aplike yo, oswa kliyan yo ki ta renmen soumèt yon demann pou akomodasyon rezonab dwe itilize Fòm Demann pou Akomodasyon Rezonab la.  Ou ka jwenn fòm sa a tou lè w rele, lè w voye yon lèt oswa lè w voye yon imèl bay OCR. 

Aprann enfòmasyon sou sèvis kominikasyon Relè Florida bay

Ou ka itilize sèvis Relè Florida a, pou kontakte nou, lè w rele 711. Wap jwenn enstriksyon sou kouman pou w itilize sèvis Relè Florida a, lè w klike sou lyen ki pi wo a.

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to Florida Commerce.
OK
 
Cancel