Aplike pou Benefis


Benefis Asistans Reyanbochaj, anvan te rele konpansasyon chomaj, ka depoze sou entènèt nan CONNECT. Si ou pa te janm ranpli nan Florid anvan sa, itilize lyen "Depoze yon Nouvo Reklamasyon” pou kòmanse aplikasyon an epi kreye yon pwofil  Si ou te deja aplike, tanpri ouvri sesyon an avèk Nimewo Sekirite Sosyal ou ak PIN. Si ou pa genyen PIN ou, chwazi "Bliye PIN" bouton an pou reprann aksè sou kont ou a.

 

Anvan ou ranpli, asire ke ou gen enfòmasyon sa yo disponib:

 • Nimewo Sekirite Sosyal
 • Lisans chofè oswa Nimewo ID Eta
 • Travay ou pou 18 mwa ki sot pase yo e ki pou chak anplwayè:
  • Non, adrès, ak nimewo telefòn
  • Premye ak dènye jou ou te travay
  • Salè brit (anvan yo te pran taks) pandan dat yo ki nan lis la
  • Rezon pou separasyon
  • FEIN (ou kapab jwenn sa sou nenpòt W2 oswa 1099 fòm taks ou te resevwa yo)
  • Si ou pa gen FEIN lan, ou ka itilize detay anplwayè a ki sou yon resi chèk ki resan

Anplis de sa, si ou se youn nan moun ki annapre yo, asire ke ou gen enfòmasyon sa yo

 • Pa yon sitwayen Ameriken: Nimewo Alyen Kat ou oswa lòt fòm otorizasyon pou travay
 • Militè Anplwaye: DD-214 Manm 2, 3, 4, 5, 6, 7, oswa 8 kapab itilize

 • Federal Anplwaye: SF 8 oswa SF 50
 • Manm Inyon: non sendika, nimewo sal, ak nimewo telefòn

 

 

Yon fwa ou fin ranpli aplikasyon ou an, ou pral oblije konplete bagay sa yo:

 • Enskri pou travay nan Employ Florida la
 • Revize Detèminasyon Monetè ou
 • Kenbe yon dosye sou kontak travay yo pou chak semèn epi fè demann benefis yo chak de semen
 • Revize paj Bwat Resepsyon Moun K'ap Reklame nan CONNECT pou konplete kesyonè ki louvri yo epi revise nenpòt mesaj ki enpòtan sou kont ou

 

Ou ka egzante pou ranpli yon aplikasyon sou entènèt ak / oswa obligatwa pou fè enskripsyon travay la. Tanpri revize Avi pou Ekzanpsyon an pou plis enfòmasyon

CONNECT Login - CREOLE

Creole-FAQ

ra-handbook_Creole     connect-claimant-user_Creole


RESOUS

Li pa nesesè pou itilize zanmi oswa manm fanmi pou sèvis entèprèt. DEO bay asistans a moun ki pa pale anglè kòm lang prensipal yo e moun ki gen kapasite limite pou li, pale, ekri oswa konprann anglè. Nou bay asistans tou a moun ki gen lòt rezon ki fè yo pa kapab depoze yon reklamasyon. Pou pale ak yon ajan ki pale Kreyòl oubyen Panyòl oubyen pou itilize sèvis tradiksyon an, rele Sant kontak la nan: 1-833-FL-APPLY (1-833-352-7759).  Lendi jiska Vandredi de 7:30 AM jiska 6:30 PM EST ak Samdi ak Dimanch 8 AM a 5 PM

Moun ki bezwen asistans pou depoze yon reklamasyon sou entènèt poutèt rezon legal, pa pa gen konesans òdinatè, baryè lang oubyen andikap kapab rele: 1-833-352-7759.

Translation Services   Services de traduction   Servicios de traducción   Servizi di traduzione   Übersetzungsdienst   Транслатион Сервицес   Prevoditeljske usluge   Sèvis tradiksyon   翻譯服務   翻译服务   翻訳サービス   Dịch vụ dịch thuật   خدمات الترجمة   خدمات ترجمه   Службы переводаMesaj Enpòtan

Notifikasyon proaktif yo disponib aktyèlman atravè mwayen vokal, tèks ak imèl pou reklamasyon RA w la. Anrejistre sou CONNECT

Vizite, sèvis Vityèl RA a pou w ka gade enfòmasyon detaye sou reklamasyon w lan atravè aparèy pòtab elektwonik ou yo

Pou plis detay sou nouvo sistèm sa a, tanpri klike isit la

Apliké pou
Bénéfis la

Si ou pèdi travay ou?

Si ou pap travay?

Kòmanse aplikasyon nan CONNECT


CONNECT Login - CREOLE

Kesyon yo poze souvan

Ki Jan Pou Contakté Nou

Voye email ba ou agent nan Assistans chomaj la

Aide pou Assistans chomaj la
1-833-352-7759

Liy Dirèk Chomaj Apèl Odyans
1-800-732-8212

Line pou reporté fraud
1-833-352-7759 

Fwod nan Asistans Reyanbochaj se yon krim 3yèm degre. Chak ofans ka pini pa apeprè 5 ane prizon e jiska $5,000 amann.

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to the Department of Economic Opportunity.
OK
 
Cancel