Reklamasyon ou an pral revize pou sijè potansyèl tankou separasyon ak travay ou, disponiblite w, oswa kapasite pou travay; sa rele pwosesis pou desizyon. Si yo detekte yon pwoblèm potansyèl, yap mete semèn ou deja reklame yo sou poz jiskaske yo pran yon detèminasyon. Li enpòtan pou kontinye fè demann pou benefis pandan ke yap revize reklamasyon w lan.

Pou chak kesyon sou desizyon, ou dwe ranpli yon fòm enfòmasyon fè reyèl. Pi souvan ou gen pou ranpli enfòmasyon fè reyèl la lè wap aplike pou benefis oswa pandan wap fè demann pou peman benefis. Sepandan, ou ka voye l tou atravè bwat resepsyon CONNECT ou an. Tanpri asire w ke ou byen presize ak detaye ke posib epi konplete fòm fè reyèl la nan delè ke yo ba ou a, otreman reklamasyon w lan ka an reta oswa yo ka pran yon move desizyon.

RAPÈL ENPTAN: Lè w ap ranpli fòm enfòmasyon fè reyèl la nan CONNECT, se pou w klike sou bouton SOVGADE a sou fòm nan chak de (2) minit pou w pa pèdi enfòmayon w yo.

Yon abit ka kontakte w, kidonk li enpòtan pou enfòmasyon w yo ajou sou CONNECT. Yo ka kontak w nan telefòn, imèl, oswa nan bwat resepsyon CONNECT ou a. Ou dwe reponn nan delè ke yo ba ou a.

Si se bwat mesajri yo ou jwenn, kite yon mesaj ki enkli:

  • Non w ak sinyati w
  • Kat dènye chif nan Nimewo Sekirite Sosyal ou
  • Nimewo telefòn pou yo rele w bak

Apre w fin pale avèk abit la, tanpri sonje ke anplwayè a ka bezwen enfòmasyon pou replike, kidonk, tanpri bay abit la ase tan pou li kolekte tout enfòmasyon obligatwa anvan li pran yon desizyon nan reklamasyon w lan.

Si ou pa reponn, yap pran yon detèminasyon daprè enfòmasyon ki disponib yo. Yap voye detèminasyon an atravè CONNECT, ak atravè lapòs si ou te chwazi opsyon sa a.

Si yo detèmine ou kalifye pou TOUT zafè yo, yap peye w pou semèn ou te fè reklamasyon yo, eksepte semèn datant lan. Anjeneral, yo pran yon desizyon ant de (2) a sis (6) semèn aprè ou fin depoze reklamasyon w lan.

Si ou resevwa yon detèminasyon ki diskalifye w, ou gen 3 opsyon:

  • Detèminasyon an ka refèt si ou gen enfòmasyon ki nouvo ak enpòtan pou prezante.
  • Diskalifikasyon an ka sispann si diskalifikasyon an pa ekziste ankò, pa-exanp si ou te diskalifye poutèt ou pat ka travay akoz yon frakti/blesi epi konyea yon doktè di ou ka travay, ou ka mande pou yo sispann diskalifikasyon an.
  • Si ou pa dakò avèk detèminasyon an epi ou pa gen nouvo enfòmasyon pou prezante, Lè sa a, ou ka depoze yon apèl.

Detèminasyon an ap rete an vigè jiskaske gen yon odyans dapèl ki fèt epi yo pran yon desizyon. Li enpòtan pou w kontinye fè demann pou benefis pandan pwosesis sa a.

Si yo pran yon detèminasyon ki diskalifye w pou semèn ke w deja touche pou yo, sa pral kreye yon peman anplis. Wap responsab pou ranbouse peman anplis lan.

Apply for Benefits

In between jobs?

  Unemployed?

Start your application in CONNECT

connectlogin


faqsbutton


Contact Us

E-mail a reemployment assistance agent

Reemployment Assistance Hotline
1-800-204-2418
or
Self Service Visual IVR

Reemployment Appeals Hearings Hotline
1-800-732-8212

FRAUD HOTLINE
1-800-342-9909

 Reemployment Assistance fraud is a 3rd degree felony. Each offense is punishable by up to 5 years in prison and up to $5,000 fine.


An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to the Department of Economic Opportunity.
OK
 
Cancel