ID Me Krèyol 

deo-banner-logo2

Objè: Verifye idantite ou pou w ka antre lan Reklamasyon pou Asistans Reyanplwa Florid

 

Alo

Ou resevwa lèt sa a ki soti nan ekip Asistans Reyanplwa pou Depatman Opòtinite Ekonomik Florid paske kont CONNECT ou a bloke paske yo sispèk gen fwod. Pou w ka debloke kont ou a epi pou yo ka trete reklamasyon pou Asistans Reyanplwa w la, nou bezwen pou w soumèt plis dokiman ki ka ede nou verifye idantite w.

Verifye Idantite w:

Kounye a ou gen opsyon pou verifye idantite w sou entènèt avèk ID.me. ID.me se yon patnè Depatman an fè konfyans nou genyen nan domèn teknoloji. Yo ede nou kenbe enfòmasyon w an sekirite. Se yon founisè nan domèn idantite ki gen sètifika gouvènman federal la. Espesyalizasyon yo se nan pwoteksyon idantite elekwonik epi yo ede nou asire ke w se moun ou di w ye a – e non pa yon moun ki pretann li se oumenm – avan nou bay aksè a kont CONNECT ou a.

Pou w ka verifye epi debloke kont CONNECT ou a, tanpri klike isit la pou kòmanse. Sit sa a se sèlman pou moun ki fè reklamasyon ki pa ka antre sou kont CONNECT yo a kounye a akoz nou sispèk gen fwod.

Nou ankouraje w pou verifye idantite w, konsa kont CONNECT ou a ka debloke epi ou ka gen aksè avèk reklamasyon pou Asistans Reyanplwa a pi vit ke posib.

Misyon nimewo 1 nou se bay benefis pou Asistans Reyanplwa a moun Florid yo pi vit ke posib.

Gid Resous pou Asistans Reyanplwa a kounye a gen plis enfòmasyon ki ka ede w epi yo disponib isit la. Si w gen plis kesyon tanpri kontakte liy sèvis kliyan nou an ki gratis nan 1-833-FL-APPLY(1-833-352-7759). Nou te ogmante kapasite Sant Sèvis Kliyantèl nou an pou nou ka sèvi w pi byen. Nap mande w pou gen pasyans alòske kantite apèl nou resevwa yo kontinye ap ogmante.


 

DEO ofri asistans pou moun ki pa pale Anglè kòm lang prensipal yo ak moun ki gen yon kapasite limite pou li, pale, ekri, oswa konprann Anglè. Klike isit la pou wè sèvis tradiksyon nou yo. Moun ki bezwen èd pou ranpli yon reklamasyon sou entènèt poutèt rezon legal, analfabetizasyon nan òdinatè, baryè langaj, oswa andikap ka rele 1-833-FL-APPLIYE (1-833-352-7759).


 

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to the Department of Economic Opportunity.
OK
 
Cancel